مدیریت شیفت های گوناگون

مدیریت شیفت های گوناگون

شیفت

شیفت روز،شب،گردشی

در تینو میتوان شیفت های عادی گردشی و شب را تعریف کرد و الگو سازی هفتگی و ماهانه را تخصیص بدهید

شیفت ساده

شیفت های عاد یو معمول اکثر ادارات و شرکت ها

کارمندان به طور ثابت در یک بازه زمانی مشخص حضور دارند، مثل از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر. این نوع شیفت به طور عمومی به عنوان "شیفت ثابت" یا "شیفت روزانه" هم شناخته می‌شود. این نوع شیفت برای صنایع و شغل‌هایی که نیاز به ساعت کاری ثابت دارنداستفاده می شوند

گردشی

شیفت هایی که در روز یا هقته متفاوت است

این نوع شیفتها،ساعات کاری بر اساس دوره‌های مشخصی تغییر می‌کند،مثلاً به ازای چند روز کاری، یک روز استراحت یا ساعات کاری در روزهای مختلف متفاوت باشد.این شیفت معمولاً در شغل هایی که،به انعطاف‌پذیری بیشتری دارند مانند ستوران،بیمارستان‌ و. استفاده می شود

شیفت شبکار

شیفت هایی که ورود و خروج آنها در یک روز نیست

این نوع شیفتها به صورتی است که شروع کار امروز و پایان شیفت فردا باشد یا مثلا به صورت 24 ساعته کار کنند.شیفت‌ها عموماً در ساعات شبانه و غیر اداری فعالیت می‌کنند یا همانند نگهبانان یا بیمارستانها کار میکنند.که میتواند با حالت گردشی هم ادغام شود.

وقفه های زمانی بین شیفت

وقفه به دلایل مختلف در شیفت بگزارید

ممکن است شیفت در یک روز دورهای مختلف داشته باشد(مثل مغازه ها) یا وقفه های مختلف در طول یک شیفت بگزارید مانند وقفه هایی برای ناهار صبحانه عصرانه و...تا کارمندانی که در آن بازه در مجموعه هستند از کارکرد آنها بابت این وقفه ها ساعت کم شود

اضافه کار شب

اضافه کارهایی که به روز بعدی کشیده می شود

شیفت هایی که در روز جاری شروع و در همان روز به پایان می رسد ولی ممکن است آن کارمند اضافه کارش به روز بعدی کشیده شود مثل شیفتی که ساعت 12 تا 23 باید سرکار باشد ولی با مجوز مجموعه اضافه کار میماند و ساعت 2 بامداد از مجموعه خارج می شود مثل رستوران ها

شیفت ترکیبی

ترکیب چند شیفت گفته شده در یک الگو و تخصیص آن به کارمند

ترکیبی از تمام شیفت های گفته شده در یک الگو هفتگی یا ماهانه مثل حالتی که یک کارمند در روز اول شیفت ساده دارد روز دوم دوشیفته است روز سوم شبانه و روز بعد شیفت دیگر و... در بدترین حالت در یک ماه شیفتهای مختلف دارد که میتوان به کارمند تخیصی داد.

چه شیفت هایی میتوان تعریف کرد

...

عادی

شیفت های معمولی مثل صبح تا عصر

...

گردشی

یک روز درمیان تغییر شیفت داشته باشند

...

شبکار

شروع شیفت امروز و پایان شیفت فردا باشد در هر ساعتی با محاسبه تمام موارد امکان پذیر است

...

نگهبانی

حالت هایی مثل 24 ساعت کار 24 ساعت استراحت یا 24 کار 48 استراحت یا .. از این موارد

...

شیفت های با اضافه کار شبانه

شیفت هایی که در روز جاری شروع و در همان روز به پایان می رسد ولی اضافه کار به روز بعدی کشیده می شود مثل رستوران ها

...

شیفت ترکیبی

ترکیب تمام شیفت های گفته شده در یک الگو هفتگی یا ماهانه

admin/favicon.png admin/favicon.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Example of Management of all types of work shifts