چت درون سازمانی

چت درون سازمانی

چت داخلی

گفتگو درون سازمانی

در ویدیو گفتگو درون سازمانی بین کارمندان از طرق وب و موبایل را مشاهده میکنید که میتونه گفتگو بین کارمندان برای مرخصی و ماموریت رو راحت تر بکند.

Why Internal chat

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

admin/favicon.png admin/favicon.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Example of Internal chat