گردش درخواست کارمندان

گردش درخواست کارمندان

درخواست ها بر اساس چارت سازمانی چگونه کار میکند ؟

تعریف مدیر میانی

با تعریف عر کارمند مشخص میکنیم که این پرسنل باید به چه شخصی گزارش بدهد تا بعد ثبت درخواست ها و گزارش ها برای این مدیر ارسال شود و مدیر تصمیم گیرنده درخواست های این پرسنل خواهد بود

درخواست مرخصی

ثبت مرخصی روزانه و ساعتی

تینو به کارمندان امکان می‌دهد تا به راحتی از طریق وب‌سایت و اپلیکیشن موبایل خود، درخواست مرخصی را ثبت کنند.کارمندان تاریخ شروع و پایان مرخصی و نوع و دلیل مرخصی را توضیح دهند،مدیران می‌توانند درخواست‌ها را بررسی کرده و تایید یا رد کنند.

ماموریت

ثبت ماموریت در هر جایی امکان پذیر است

درخواست ماموریت همانند بقیه درخواست ها پس از ثبت توسط کارمند و مشخص شدن وضعیت آن توسط مدیر عمل میکند و تفاوتی که وجود دارد این است که کارفرما می تواند از کارمند بخواهد در موقعیت ماموریت درخواستی خود تردد بزند و مدیر در پنل آن موقعیت را مشاهده میکند

اضافه کار

درخواست اضافه کار برای زمان هایی که مجوز آن را ندارید

کارمندان می‌توانند جزئیات اضافه کار خود را از جمله تاریخ و زمان شروع و پایان فعالیت، دلیل اضافه کار و ساعات مورد نیاز را ارسال کنند.مدیران می‌توانند درخواست‌های اضافه کار را بررسی کرده و تایید یا رد کنند، و اعلام نتیجه به کارمندان بدهند.

مساعده

درخواست مبلغی از حقوق زودتر از موعد

کارمندان، درخواست مساعده حقوق خود را از گوشی یا وبسایت ثبت کنند. آنها جزئیات مربوط به مساعده حقوق خود را اعم از مبلغ و دلیل مساعده را ارسال کنند. مدیران می‌توانند سپس این درخواست‌ها را بررسی کرده و تایید یا رد کنند و نتیجه را به کارمندان اطلاع دهند.

هزینه

هزینه های شرکت را مثل هزینه هتل،ایاب و ذهاب،نهار و.. درخواست بدهید.

این درخواست به کارمندان اجازه می‌دهد تا جزئیات هزینه مورد نیاز خود را اعم از مبلغ، دلیل هزینه و فرایند پرداخت را ارسال کنند. مدیران می‌توانند سپس این درخواست‌ها را بررسی کرده و تایید یا رد کنند، و اعلام نتیجه را به کارمندان بدهند.

فراموشی تردد

زمانی که یادت رفته روزهای گذشته تردد بزنی درخواست بده

کارمندان تاریخ و زمان دقیقی که فراموشی تردد رخ داده را وارد کنند،مدیران این ترددها را تایید یا رد می کنند، و در صورت تایید مستقیم در گزارش نمای میدهد.این امکان کمک می‌کند تا هر گونه فراموشی یا اشتباه در گزارش رخ ندهدو

Why CMS Home EN Section

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

admin/favicon.png admin/favicon.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Example of CMS Home EN Section