پروژه ها و شرح وظایف

پروژه ها و شرح وظایف

پروژه

تخصیص وظایف

تخصیص وظایف به یک یا چند گروه با زمان تخمینی و اولیت اختصاص دهید و آن کارمندان بازخوردهای مختلف و روند کار را گزارش دهند. تا مدیران بتوانند گزارش های این بخش را مشاهده کنند و در لحظه ببنید وظیفه در حال انجام یا نگه داشته شده یا تکمیل شده است

پروژه ها و شرح وظایف

تخصیص شرح وظایف به کارمند یا گروه

اختصاص وظایف و پروژه‌های خاصی به هر کارمند است که بر اساس مهارت‌ها، تخصص و توانایی‌هایشان انجام می‌شود مثل تعیین وظایف ، تخصیص وظایف ، توضیح شرح وظایف ،تعیین پروژه،ارتباط و هماهنگی ، ثبت بازخورد و.. می باشد

بررسی فرایند پروژه

مشاهده وضعیت فرایند پروژه

ارزیابی و بررسی گام‌ها و مراحلی است که برای انجام یک پروژه مورد نیاز است.

تعریف پروژه ها

تعریف و تخصیص پروژه

تعیین وظایف و مسئولیت‌هایی که برای انجام پروژه مورد نیاز است،اختصاص دادن هر وظیفه به یک یا چند کارمند که متناسب با توانایی‌ها و تخصص‌هایشان باشد.توضیح دادن جزئیات هر وظیفه مهلت انجام، ورودی‌ها و خروجی‌ها و همچنین نحوه ارزیابی عملکرد نوشته می شود

درجه اهمیت پروژه

اولیت بندی پروژه

براساس اهداف کسب و کار ،تأثیرات مالی،فرصت‌ها و تهدیدات،تخصیص منابع و بررسی تأثیر تأخیرها و تسریعات در زمانبندی پروژه. پروژه‌هایی که زمان‌بندی دقیق‌تر و حساس‌تری دارند، اهمیت بیشتری دارند را با اولیت بالاتر قراردهید

Why Projects and job descriptions

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

admin/favicon.png admin/favicon.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Example of Projects and job descriptions